Biudžetinė įstaiga
Jaunimo g. 15, LT-63314, Alytus
Tel. (8 678) 57 037
El. paštas darzelis@alytausdugaideliai.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas 191054578

Ugdymo programos

 

Lopšelyje-darželyje organizuojamas įvairus  ugdymo procesas pagal dienos ritmą; vykdomi projektai, akcijos, edukacinės ekskursijos, išvykos.

Teikiama logopedinė pagalba vaikams, turintiems kalbos ir kalbėjimo sutrikimų.

Lopšelyje-darželyje vykdomas neformalusis vaikų švietimas. Įgyvendinamas sporto projektas „Mokomės gyventi sveikai ir laimingai“. Įgyvendinanat šio projekto veiklas, kiekvienai vaikų grupei vyksta po 3 fizinio aktyvumo ugdymo užsiėmimus per savaitę, 3-6 metų vaikams kartą per savaitę vyksta šokio užsiėmimai. Organizuojami fizinio aktyvumo renginiai lopšelio-darželio ir vietos bendruomenei. 

Projekto „Mokomės gyventi sveikai ir laimingai“ pristatymas 2021-04-21

Dalyvaujame Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės 2022“ 

Lietuvos Mažųjų žaidynių nuostatai 2022

Priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai dalyvauja Alytaus miesto savivaldybės administruojamame projekte „Būk aktyvus-būsi sveikas“. Šio projekto veiklos – 2021 m. rugsėjo mėn. – Darželinukų sporto šventė Alytaus miesto stadione (Alytaus miesto ir Lenkijos Respublikos Suvalkų miesto priešmokyklinio amžiaus vaikų); 2021 m. rugsėjo-gruodžio mėn.  – 2 išvykos į Suvalkų miestą, 1 partnerių vizitas į lopšelį-darželį „Du gaideliai“; 2022 sausio-vasario mėn. 10 nuotolinių sportinio ugdymo užsiėmimų, 10 nuotolinių šokio užsiėmimų (užsiėmimus veda Suvalkų miesto mokytojai). 

UGDYMO PROGRAMOS

Įgyvendinamos ugdymo programos:

1. Alytaus lopšelio-darželio „Du gaideliai“ ikimokyklinio ugdymo programa, skirta vaikams nuo 1,5 metų iki ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą pradžios.

Ikimokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.

Alytaus lopšelio-darželio „Du gaideliai" ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikas – aktyvus ugdymo proceso dalyvis"

2. Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, skirta vaikams nuo 6 metų.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Sprendimas dėl Alytaus miesto savivaldybės mokyklų, vykdančių priešmokyklinio ugdymo 2019-2020 m. m. programas, grupių jose skaičių ir modulių sąrašo patvirtinimo

 

Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas integruojama:

1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa.

2. Socialinio-emocinio ugdymo programa „Dramblys“.

3. Alytaus lopšelio-darželio „Du gaideliai" sveikatos stiprinimo programa „Sveika vaikystė".