Menu Close

Ugdymo programos

Lopšelyje-darželyje organizuojamas įvairus  ugdymo procesas pagal dienos ritmą; vykdomi projektai, akcijos, edukacinės ekskursijos, išvykos.

Teikiama švietimo pagalba vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.

Lopšelyje-darželyje vykdomas neformalusis vaikų švietimas, veikia keramikos, robotikos, anglų kalbos, šokio, krepšinio, futbolo būreliai.  Įgyvendinus sporto projektą „Mokomės gyventi sveikai ir laimingai“, tęsiamos sportinės veiklos –  kiekvienai vaikų grupei vyksta po 3 fizinio aktyvumo ugdymo užsiėmimus per savaitę, organizuojami fizinio aktyvumo renginiai lopšelio-darželio ir vietos bendruomenei.

Tėvų lėšomis finansuojama ugdomoji veikla 2022-2023 m. m. 

Tėvų lėšomis finansuojama ugdomoji veikla 2023-2024 m. m.

Dalyvaujame Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės 2023“

Priešmokyklinio amžiaus vaikai dalyvauja tarptautiniuose eTwinning projektuose.

UGDYMO PROGRAMOS

Įgyvendinamos ugdymo programos:

1. Alytaus lopšelio-darželio „Du gaideliai“ ikimokyklinio ugdymo programa, skirta vaikams nuo 1,5 metų iki ugdymo pagal priešmokyklinio ugdymo programą pradžios.

Ikimokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, vadovaujantis raidos dėsningumais, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais ir vaikais, kūrybiškumo, aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.

Alytaus lopšelio-darželio „Du gaideliai” ikimokyklinio ugdymo programa „Vaikas – aktyvus ugdymo proceso dalyvis”

2. Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, skirta vaikams nuo 6 metų.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymo poreikius, vadovaujantis humanistinėmis, demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti palankias asmenybės raidos ir ugdymo sąlygas, padėti pasirengti sėkmingai pradėti mokytis mokykloje.

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa

Į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas integruojama:

1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa.

2. Socialinio-emocinio ugdymo programa „Dramblys“.

3. Alytaus lopšelio-darželio „Du gaideliai“ 2021-2025 m. sveikatos stiprinimo programa „Sveika vaikystė“

Alytaus lopšelio-darželio „Du gaideliai” 2016-2020 m. sveikatos stiprinimo programa „Sveika vaikystė”.

 

 

Skip to content