Menu Close

Komisijos, tarybos

MOKYKLOS TARYBA – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti vaikų tėvus, mokytojus, visuomenės atstovus, rėmėjus svarbiausiems lopšelio-darželio veiklos uždaviniams spręsti.

Mokyklos tarybos sudėtis:

 • Pirmininkė – Tamara Cibulskienė, pedagogų atstovė;
 • Sekretorė – Elena Ramanauskienė, pedagogų atstovė;
 • Nariai:
 • Giedrė Stasionytė,pedagogų atstovė;
 • Ona Padegimienė, darbuotojų atstovė;
 • Lina Sakalauskienė, darbuotojų atstovė;
 • Ingrida Merkininkienė, darbuotojų atstovė;
 • Marina Džervienė, tėvų atstovė;
 • Alma Marcinkevičienė, tėvų atstovė;
 • Inga Packevičienė, tėvų atstovė

Mokyklos taryba:

 1. Numato švietimo įstaigos veiklos perspektyvas, aprobuoja įstaigos nuostatus, Vidaus darbo tvarkos taisykles, ugdymo organizavimo tvarką;
 2. Inicijuoja šeimos ir lopšelio-darželio bendradarbiavimą;
 3. Prižiūri įstaigos ūkinę finansinę veiklą;
 4. Svarsto įstaigos struktūros pakeitimo klausimus;
 5. Teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo  ir vaikų ugdymo sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius ir intelektualinius išteklius;
 6. Gali sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą bei teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos.

MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti savivaldos institucija. Ją sudaro lopšelio-darželio visi įstaigoje dirbantys pedagoginiai darbuotojai.

Pirmininkė – Vitalija Vitkauskienė, lopšelio-darželio direktorė.

Sekretorė – Vilma Masionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Mokytojų taryba:

 • Aptaria praktinius lopšelio-darželio ugdymo organizavimo klausimus.
 • Analizuoja ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus.
 • Analizuoja lopšelio-darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą.
 • Aprobuoja ugdymo turinio dalį, atitinkančią veiklos kryptį, švietimo nuostatas.
 • Skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą.
 • Kartu su įstaigos logopedu, sveikatos priežiūros specialistu sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos poilsio ir mitybos klausimus.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Komisijos sudėtis:

Pirmininkė – Vilma Masionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, koordinuoja smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos priemonių įgyvendinimą ir krizės valdymo priemonių plano įgyvendinimą;
Pavaduotoja – Alma Overienė, logopedė metodininkė;

Nariai:

        Vilma Sinkevičienė, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė, atsakinga už sveikatos priežiūrą įstaigoje; 

        Alma Overienė, logopedė,  atsakinga už švietimo pagalbos teikimą;

        Rūta Ivanauskienė, logopedė,  atsakinga už švietimo pagalbos teikimą;

        Dalė Miliauskienė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė, atsakinga už saugios ugdymosi aplinkos kūrimą.

Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Alytaus miesto švietimo tarybos nariai:

Vilma Masionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Simona Amšiejienė, tėvų atstovė.

ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „DU GAIDELIAI” MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

Skip to content