Menu Close

Asmens duomenų apsauga

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Alytaus lopšelis-darželis „Du gaideliai“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

        Asmuo turi teisę:
• Susipažinti ir gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
• Reikalauti ištaisyti arba papildyti neišsamius asmens duomenis;
• Prašyti sunaikinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis;
• Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
• Prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas;
• Perkelti savo duomenis;
• Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

Alytaus lopšelio-darželio „Du gaideliai” asmens duomenu tvarkymo taisykles

Alytaus lopšelio-darželio „Du gaideliai“ informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje

Skip to content